• Dropshipping

Współpraca dropshippingowa z hurtownią  "e-hurtownia"

 

definicja 1: Dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta. (def: Wikipedia)

definicja 2: Dropshipping - sklep detaliczny sprzedaje produkty, których nie posiada na swoim magazynie – produkty te fizycznie znajdują się na magazynie firmy trzeciej (czyli w tym przypadku: http://e-hurtownia.com/) i są wysłane do Klienta bezpośrednio z hurtowni, bądź magazynów współpracujących.

PLIK XML:

Każdy nowy hurtownik po wcześniejszej pozytywnej weryfikacji otrzymuje plik xml z przykładowymi opisami i zdjęciami produktów.

UWAGA
:

Zdjęcia produktów magą być używane tylko i wyłacznie na POLSKICH portalach sprzedażowych.


Wygląda to mniej więcej tak, że do Państwa obowiązku będzie należało przekazanie opiekunowi handlowemu (nam) następujących informacji, jeśli chodzi o składanie zamówienia:

* forma płatności - (przelew, przesyłka pobraniowa),
* kwota - (pobranie: kwota pobrania oraz numer konta, na który powinna zostać zwrócona),
* numer konta - (pobranie: numer konta na który kwota powinna zostać zwrócona),
* adres i forma wysyłki wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu) klienta finalnego,


ad. adres: dane klienta ostatecznego udostępniane są tylko i wyłącznie firmie dostarczającej przesyłki - w tym przypadku kurier. Nie są one w żaden sposów przetwarzane, ani wykorzystywane do żadnych celów marketingowych.

ad. forma wysyłki: najszybsza forma wysyłki i rodzaj transportu to wyłącznie nasz kurier DPD. Aby wszystko odbywało się jak najszybciej i jak najbardziej zadowalająco dla Klienta, kurier to najszybsza i najpewniejsza forma przesyłki. WAŻNE! Proszę pamiętać o dokładnym wpisywaniu pełnych danych adresowych wraz z numerem telefonu - to będzie gwarancją szybkich i bezpiecznych wysyłek dropshippingowych.


* szczegóły produktu - w przypadku wymagań klienta odnośnie koloru (np. sejfu, walizki podróżnej), rozmiaru (np. woderów - spodni wędkarskich) należy poinformować o tym opiekuna handlowego,
* informacje dodatkowe - w przypadku, jeśli klient życzy sobie kontakt kuriera przed przyjazdzem, lub chce dodać bardziej szczegółowe informacje (np. wysyłka na teren budowy, itp) - należy poinformować o tym opiekuna handlowego.

Jeśli otrzymamy wszystkie te informacje, towar zostaje wysłany do klienta finalnego, FV zaś do Państwa.


REGULAMIN WSPÓŁPRACY W MODELU DROPSHIPPING:


DROPSHIPPING: usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy;

DOSTAWCA: E-hurtownia Mariusz Bednarz, pod adresem ul. Radostów Górny 57a, 59-800 Lubań, posiadająca: NIP 6131532315 REGON 021501697;

KLIENT KOŃCOWY: osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;

ZAMAWIAJĄCY: przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem http://e-hurtownia.com/;1. Przedmiot Umowy

1.1. Dropshipping, o ile Strony nie postanowiły inaczej, standardowo obejmuje: przyjęcie zamówień od Zamawiającego, przygotowanie towaru do wysyłania wraz z jego opakowaniem, dostawę towaru do Klienta Końcowego.
1.2. Udostępnianie konta w serwisie internetowym Dostawcy podmiotom trzecim jest niedozwolone.
1.3 Dostawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji dostępnych dzięki integracji przy użyciu pliku XML, o którym mowa w 1.2., wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Zamawiającego towarów z Oferty handlowej. Wykorzystywanie materiałów i informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, do innych celów i przez inne osoby, aniżeli określono w Regulaminie jest zabronione.2. Zamówienia oraz wysyłka towaru

2.1. Składanie i realizacja zamówień przebiegać może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy dostępnego pod adresem http://e-hurtownia.com, przy wykorzystaniu przez Zamawiającego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym serwisie.
2.2. Zamawiający wskazuje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem, dla Klienta Końcowego. W ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru.
2.3. Wysyłanie towaru nastąpi w momencie zaksięgowania płatności dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy, chyba że indywidualne warunki uzgodnione z Opiekunem Handlowym stanowią inaczej.
2.4. Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych do właściwości produktu oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.
2.5. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy (w Naszym przypadku jest to kurier DPD).
2.6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z chwilą przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.
2.7 W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Zamawiającego na koszt Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż koszty transportu przesyłki do Zamawiającego nie mogą być wyższe niż ustalone na dzień nadania takiej przesyłki koszty transportu towaru do Klienta Końcowego. Dostawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu do Zamawiającego przesyłki niepodjętej przez Klienta Końcowego, z terminem zapłaty 7 dni.


3. Płatności

3.1. Zamawiający zobligowany jest dokonać płatności za zamówiony towar przed jego wysłaniem przez Dostawcę do Klienta Końcowego, korzystając z oferowanych opcji płatności podanych na stronie serwisu internetowego Dostawcy (tj. przelew, płatność za pobraniem), z zastrzeżeniem pkt 4.2. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności, pokrywa Zamawiający. O dodatkowych kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Do czasu otrzymania płatności Dostawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru do Klienta Końcowego. (Dotyczy klientów bez terminu płatności)
3.2. Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki. O kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia, przy czym złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego wysokości kosztów, które zobowiązany jest uregulować.
3.3. Płatność za towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył towar zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności oraz koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki.
3.4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każdorazowo do sprzedanego towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.


4. Reklamacje i odpowiedzialność dostawcy

4.1 Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.
4.2 Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), z wyjątkiem przypadków, gdy Dostawca udziela wyraźnie rękojmi na określony produkt.
4.3. Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Reklamacje należy składać tylko na nasz e-mail: biuro@eu-trade.com.pl, bezpośrednio z konta e-mailowego Zamawiającego.
4.4. Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym, co oznacza w szczególności, iż:

4.4.1. Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i warunkach określonych przez ich strony,
4.4.2. Realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy występuje jako konsument, odbywa się bez udziału Dostawcy.

4.5.
Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży towaru. Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy:

4.5.1. Reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej, a naprawa go jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,
4.5.2. Reklamacja została uznana i na wniosek Zamawiającego obniżona została cena sprzedaży towaru wadliwego.

4.6. Koszt wysyłania towaru zwróconego Zamawiającemu w przypadku nieuznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Zamawiający. Koszt wysyłania Zamawiającemu towaru nowego lub naprawionego w przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.
4.7. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty organów władzy i administracji państwowej.

 

E-hurtownia.com

 

Dropshipping cooperation with e-hurtownia.com

 

 

First  Step.

 

Dropshipping of the logistics model of Internet sales thanks to the handling of the sale of goods for the delivery of the Internet. The role of the sale of the online store, the access point of their supplier who shipped the goods to the online store. (def: Wikipedia)

 

Dropshipping - retail store products products that you do not have in stock - products that reach the customer of the wholesalers or cooperating warehouses.

 

XML FILE:

 

Note the previous list of files.

 

 

 

It will be your responsibility to provide your sales representative (us) with the following information when it comes to placing an order:

 

* form of payment - (transfer, cash on delivery),

* amount - (collection: collection amount and account number to which it should be refunded),

* account number - (download: account number to which the amount should be refunded),

* address and form of shipment along with contact details (telephone number) of the final customer.

Product details in the case of customer requirements regarding color (e.g. safe, travel suitcase), size (e.g. waders fishing pants), please inform your sales representative,

* additional information  if the customer wishes to contact the courier before the meeting, or wants to add more detailed information (e.g. shipment to the construction site, etc.) - the sales representative should be informed about it.

 

If we receive all this information, the goods are sent to the final customer and FV to you.

REMOVAL: Order-by-Order Service, Delivery Service, Customer Service Support;

SUPPLIER: E-wholesale Mariusz Bednarz, at the address ul.Radopstów Górny 57a, 59-800 Lubań, with: NIP 6131532315 REGON 021501697;

END CUSTOMER: the person or entity with the action that the ordering party has sold sells the goods purchased from the seller;

ORDER: an entrepreneur running a business related to online sales, buying goods with services, Offers with Dropshipping service, the operator of the seller's account on the website, the website http://e-hurtown.com/;

 

E-hurtownia.com