Chat with us, powered by LiveChat
  • Regulamin

Pelen regulamin

Regulamin


Informacje dotyczące zamówień 

Wygląda to mniej więcej tak, że do Państwa obowiązku będzie należało przekazanie opiekunowi handlowemu (nam) następujących informacji, jeśli chodzi o składanie zamówienia:
forma płatności - (przelew, przesyłka pobraniowa),
kwota - (pobranie: kwota pobrania oraz numer konta, na który powinna zostać zwrócona),
numer konta - (pobranie: numer konta na który kwota powinna zostać zwrócona),
adres i forma wysyłki wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu) klienta finalnego,
szczegóły produktu - w przypadku wymagań klienta odnośnie koloru (np. sejfu, walizki podróżnej), rozmiaru (np. woderów - spodni wędkarskich) należy poinformować o tym opiekuna handlowego,
informacje dodatkowe - w przypadku, jeśli klient życzy sobie kontakt kuriera przed przyjazdem, lub chce dodać bardziej szczegółowe informacje (np. wysyłka na teren budowy, itp) - należy poinformować o tym opiekuna handlowego.
Jeśli otrzymamy wszystkie te informacje, towar zostaje wysłany do klienta finalnego, FV zaś do Państwa.
It will be your responsibility to provide your sales representative (us) with the following information when it comes to placing an order:
form of payment - (transfer, cash on delivery)
amount - (collection: collection amount and account number to which it should be refunded),
account number - (download: account number to which the amount should be refunded),
address and form of shipment along with contact details (telephone number) of the final customer,
product details - in case of customer requirements regarding color (e.g. safe, travel suitcase), size (e.g. waders fishing pants), please inform your sales representative,
additional information - if the customer wishes to contact the courier before the meeting, or wants to add more detailed information (e.g. shipment to the construction site, etc.) - the sales representative should be informed about it.
If we receive all this information, the goods are sent to the final customer and FV to you.

Regulamin Współpracy w Modelu Dropshipping / Dropshipping Cooperation Regulations

DROPSHIPPING: usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Oferty handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy;
DOSTAWCA: MB Trade, pod adresem ul. Radostów Górny 57a, 59-800 Lubań, posiadająca: NIP: 6131593328 REGON: 527847777
KLIENT KOŃCOWY: osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;
ZAMAWIAJĄCY: przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem http://e-hurtownia.com/;
DROPSHIPPING: an order-by-order service, provided by the Supplier, involving the direct delivery of goods from the Supplier's Offer to the End Customer on behalf of the Ordering Party;
SUPPLIER: MB Trade, at the address ul. Radostów Górny 57a, 59-800 Lubań, with: NIP: 6131593328 REGON: 527847777
END CUSTOMER: the person or entity with whom the Ordering Party has entered into a contract for the sale of goods purchased from the Supplier;
ORDERING PARTY: an entrepreneur running a business related to online sales, buying goods from the Supplier's Offer with the Dropshipping service, and having an active account on the Supplier's website located at http://e-hurtownia.com