• Regulamin

Regulamin e-hurtownia

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, biuro@e-hurtownia.com oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki hurtowni e-hurtownia.com.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Hurtownia internetowabiuro@e-hurtownia.com, prowadzony jest przez firmę Idea Compakt, z siedzibą w 59-800 Lubań, ul. Chopina 6. Numer NIP: 6131532315, (dalej: biuro@e-hurtownia.com lub Sprzedawca).


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

1. Hurtownia e-hurtownia.com prowadzi sprzedaż towarów pod adresem e-hurotwnia.com
Witryna e-hurtownia.com  umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie e-hurtownia.com
KUPUJĄCY:

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).


PRODUKTY:


3. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. . Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

CENY:

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.e-hurtownia.com są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacj.


ZAMÓWIENIA:

5. Zamówienie w hurtowni internetoweje-hurtownia.com można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą naszego sklepu internetowego,
b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:biuro@e-hurtownia.com Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,
c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: 534 860 377.
6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 4 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
7. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
 
MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

8. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 5. i 6. Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy e-hurtownia.com, a Klientem.

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM:

9. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszej hurtowni komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej, w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usług znajdują się tu (kliknij).


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

10. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 14:00 danego dnia), jeśli chodzi o większe zamówienia czas realizacji nie przekracza 7 dni roboczych - wysyłane jako paczki paletowe. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU):

11. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca),
b) przy większych ilościach zakupionych sztuk towaru wysyłamy jako paczki paletowe.

PŁATNOŚCI:

12. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA:

13. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem hurtowni e-hurtownia.com, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia odstąpienia od umowy. Oświadczenie odstąpienia do pobrania tutaj.

14. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie ustawowym 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy Idea Compakt na adres głównego serwisu. Adres: Idea Compakt, ul. Chopina 6, 59-800 Lubań.


15.
Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE:

17. Towary oferowane w hurtowni e-hurtownia.com są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub hurtowni e-hurtownik.com W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

18. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

19.
Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy pod tel. 662 233 868.

20. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

21. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, można przesyłać na adres Idea Compakt, ul. Chopina 6, 59-800 Lubań lub za pośrednictwem e-mail pod adresem biuro@e-hurtownia.com.pl. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji. W przypadku problemów zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod tel. 534 860 377

22. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

23. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

24. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

25. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu w takim przypadku prosi się o niezwłoczny kontakt telefoniczny 534 860 377 lub e-mail: biuro@e-hurtownia.com z opisem wady produktu i danymi kontaktu zwrotnego do klienta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

26. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

27. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest Idea Compakt, z siedzibą w Lubaniu przy ul. Chopina 6, 59-800 Lubań.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 
OPISY PRODUKTÓW:

28. „Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Idea Compakt. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych Idea Compakt.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO:

29. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

DROPSHIPPING:

31.
Oferujemy również współpracę w modelu dropshipping (w miarę rozwijania współpracy możliwość negocjacji cen i otrzymania rabatu). Więcej informacji w zakładce "dropshipping", jak i pod naszym numerem telefonu 534 860 337

 

Polityka prywatności sklepu e -hurtownia

Informacje o Administratorze

 

   Właścicielem Sklepu Internetowego e-hurtownia i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu oraz portali aukcyjnych jest firma Idea Compakt. W skład Sklepu wchodzą: witryny internetowe: e-hurtownia.com, portale aukcyjne oraz  aplikacje na telefony dostępnych w oficjalnych sklepach Windows Market, Google Play Market oraz App Store.

 

Obowiązki informacyjne Administratora

 

   Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne EUMARKT wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119. Dalej: RODO). Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art 12. RODO.

 

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

 

   Administrator sklepu e-hurtownia wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@e-hurtownia.com  we wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych w ramach tego Sklepu. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sklep e-hurtownia.com  ma  prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Sklepu.

 

Deklaracja Administratora

   Administrator Sklepu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

 •    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 •    zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 •    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 •    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 •    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
 •    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

   W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania przez niego do określonych Regulaminem Sklepu EU-MARKT zasad, w szczególności nieudostępnienia swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Sklepu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Sklepie oraz ich aktualizacja.

   Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

   Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora Sklepu.

   Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres:

 •    Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Sklep eu-markt : podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)
 •    dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Sklepu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres email, data urodzenia, lokalizacja (miejscowość),
 •    Realizacja celów użytkownika Serwisu – nawiązywanie i utrzymywanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu kontaktów z innymi użytkownikami Serwisu. Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) – wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację regulaminu Sklepu EU-MARKT. Dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (Użytkownik sam decyduje, czy i jakie informacje chce udostępniać na swój temat, ze świadomością, że są one dostępne i mogą być wykorzystywane przez wszystkie osoby mające dostęp do Serwisu)
 •    Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).

 

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Sklepu e-hurtownia.com , dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).

   Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze Sklepu e-hurtownia.

Udostępnianie danych osobowych

     Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

   Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

   Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

   Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

 

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 

   Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

   Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie - przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).

   Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 

   Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

 •    prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 •    prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 •    prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
 •    prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

 

   Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych Sklepu EUMARKT.pl

   W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

 

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 

   Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności Sklepu e-hurtownia.

   Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane, przy czym brak niektórych wskazanych przez Administratora danych może ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

   W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

   Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody

   Aby zakończyć przetwarzanie danych osobowych związanych z profilem przez Sklep e-hurtownia.com  należy usunąć konto w Serwisie

Warunki wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.


Polityka plików cookies.

Niniejsza Polityka jest integralną częścią Polityki Prywatności. Korzystając ze sklepu eumarkt wyrażasz zgodę na jej zasady oraz zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

Czym są pliki cookies.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Pliki cookie używane przez Sklep e-hurtownia

Stałe     Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.

Sesyjne     Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Pliki cookie zapisywane w domenie e-hurotwnia.com nie zawierają danych osobowych.

Pliki cookie podmiotów trzecich.

Analityczne: Pliki zapisywane przez:

   Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.

   Rezygnacja (opt-out)

   gemiusAudience na potrzeby badania Megapanel PBI/Gemius.

   Rezygnacja (opt-out)

Reklamowe: Pliki zapisywane przez firmy lub usługi realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie Idea Compakt

Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie.

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.